021-22222222
support@serverbaz.com
021 22222222

قیمت دامنه

نام پسوندمدت مرکزنشانقیمت
COM1 سالResellerClub39,900
COM1 سالName.com55,000
IR1 سالNIC.IR7,500
IR5 سالNIC.IR17,000

ثبت دامنه

پس از ثبت دامین امکان کنترل کامل دامین در اختیار کاربر می باشد ، و کاربر پس از ثبت نگران از دست دادن دامین ، عدم همکاری ثبت کننده در انتقال دامین ، تغییر  DNS ها و … نخواهد داشت.